การลงทะเบียน

การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๔๑ ได้ให้แบ่งการลงทะเบียนออกเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษา และกลุ่มอาจารย์และบุคคลทั่วไป โดยแต่ละกลุ่มได้รับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า EEAAT (สมัครสมาชิกคลิกที่นี่)


อัตราค่าลงทะเบียน

*** กรณีผู้นำเสนอบทความ ให้ชำระเงินและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการไม่เกินวันที่ 8 ตุลาคม 2561 มิฉะนั้น บทความอาจถูกคัดออกจากการประชุมวิชาการ ***


1. การลงทะเบียนล่วงหน้า กรอกข้อมูลผ่านระบบ คลิก

http://www.eeaat-conf.com/eecon41/conference_regis.php

2. ชำระเงินโดยการโอน เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาบางเขน ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยศรีปทุม” เลขบัญชี 070-2-53012-1

3. สแกนใบรับชำระเงิน (Pay-in slip) เป็นไฟล์ (jpeg หรือ pdf file) และ upload เข้าระบบในระหว่างกระบวนการลงทะเบียน

4. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และได้รับการยืนยันผลการลงทะเบียน (Confirmed) จากเจ้าภาพ

5. ใบเสร็จรับเงินจะได้รับ ณ จุดลงทะเบียนในวันจัดงานประชุม

***ผู้ที่ลงทะเบียน จะได้รับ Conference Souvenir Kit ประกอบด้วย กระเป๋า, Proceedings in Flash Drive, เอกสารรวมบทคัดย่อ, บัตรรับประทานอาหารทุกมื้อ และเสื้อที่ระลึก

*******อนึ่ง ผู้ที่ลงทะเบียนหลังกำหนด (ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561) อาจจะไม่ได้รับเสื้อที่ระลึก เนื่องจากมีจำนวนจำกัด**********

ผู้สนับสนุน

เตรียมพบกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ณ บูธจากบริษัทต่างๆ ในงาน EECON-41

ติดต่อเรา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

๒๔๑๐/๒ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๘๕ ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

อีเมล์: eecon41@ubu.ac.th Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/EECON41/

โทรศัพท์: ๐-๔๕๓๕-๓๓๓๐ โทรสาร: ๐-๔๕๓๕-๓๓๓๓