ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมงาน EECON-41

พบกันที่ EECON-42

News and Announcements

20 พฤศจิกายน 2561 สำหรับท่านที่ต้องการชั่วโมง CPD คลิกลิ้งค์ เพื่อดูรายละเอียดที่นี่ Link

ผู้เข้าร่วมการประชุม สามารถติดตามสถานะการนำเสนอบทความ ได้ที่นี่ Link (Highlight สีเขียว คือ บทความที่กำลังนำเสนอ)

18 พฤศจิกายน 2561 ข้อแนะนำสำหรับการนำเสนอแบบปากเปล่า (Presenter Checklist) สามารถเข้าถึงได้ที่นี่ Link

30 ตุลาคม 2561 (15.05 น.) Update โปรแกรมการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 41 สามารถเข้าถึงได้ที่นี่ Link

25 กันยายน 2561 ข้อมูลของ Keynote Speaker สามารถเข้าถึงได้ที่นี่ Link

7 กันยายน 2561 ประกาศผลการตอบรับบทความ และรายละเอียดการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Camera Ready) สามารถเข้าถึงได้ที่นี่ Link

7 กันยายน 2561 รายละเอียดการลงทะเบียน และอัตราค่าลงทะเบียน สามารถเข้าถึงได้ที่นี่ Link

3 กันยายน 2561 ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเข้าถึงได้ที่นี่ Link

2 กันยายน 2561 รายละเอียดโรงแรมที่พักใกล้สถานที่จัดงาน และข้อมูลการเดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานี สามารถเข้าถึงได้ที่นี่ Link

20 สิงหาคม 2561 ข้อมูลของ Tutorial Speaker สามารถเข้าถึงได้ที่นี่ Link

กําหนดการสําคัญ

หมดเขตรับบทความ (Full Paper) ส่งบทความ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑

๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ขยายเวลาครั้งสุดท้าย)

แจ้งผลการพิจารณาบทความ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Camera Ready) ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนของผู้นำเสนอบทความ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้า ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

การนำเสนอบทความ ๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


สถานที่จัดประชุม

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

http://www.suneegrandhotel.com/

EECON41 FullProgram (Front Room) (2).xlsx
EECON41 FullProgram (Each Room) (2).xlsx

ผู้สนับสนุน

Welcome to EECON-41

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Conference หรือ EECON) เป็นการประชุมทางวิชาการระดับชาติที่มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย รวมถึงวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้นำ เสนอผลงานวิจัย รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านงานวิจัยและประสบการณ์ระหว่างกัน

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้านี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสภาวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้แทนจากสถาบันกรรมการสามัญ ผู้แทนจากสถาบันกรรมการสมทบ และคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมจากสถาบันที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในแต่ละปี การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นต้นมา

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้นับเป็นครั้งที่ ๔๑ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลัก ภายใต้ธีมของงานที่ว่า "วิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม" โดยการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าในครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นงานระดับชาติ และระดับสากล อีกทั้งจะมีนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ มาร่วมแสดงผลงานวิจัย เพื่อสร้างประโยชน์ต่อวงการการศึกษา เพื่อวงการอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ของประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป

สมัครสมาชิกสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า EEAAT

การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 ได้ให้แบ่งการลงทะเบียนออกเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษา และกลุ่มอาจารย์และบุคคลทั่วไป โดยแต่ละกลุ่มได้รับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า EEAAT (สมัครสมาชิกคลิกที่นี่)

**หมายเหตุ**

ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ สามารถนำไปนับเป็นกิจกรรม "การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (CPD)" รหัสกิจกรรม ๓๐๑-๐๓-๒๐๒๕-๐๐/๖๑๑๑-๐๐๑ คะแนนที่ได้รับ ๑๗ PDU สำหรับท่านที่ต้องการชั่วโมง CPD

๑. ให้แจ้งความจำนงที่จุดลงทะเบียนภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒. ลงชื่อเข้าร่วมงานที่จุดลงทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ และ วันศุกร์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๓. ลงชื่อรับเอกสาร CPD ที่จุดลงทะเบียนหลังเวลา ๑๒.๐๐ น. วันศุกร์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เตรียมพบกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ณ บูธจากบริษัทต่างๆ ในงาน EECON-41

ติดต่อเรา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

๒๔๑๐/๒ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๘๕ ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

อีเมล์: eecon41@ubu.ac.th Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/EECON41/

โทรศัพท์: ๐-๔๕๓๕-๓๓๓๐ โทรสาร: ๐-๔๕๓๕-๓๓๓๓