รองศาสตราจารย์ ดร. อธิคม ฤกษบุตร

Institute : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Title: ความก้าวหน้าด้านไฟฟ้าสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรมไทย

Abstract:

การพัฒนาประเทศให้อยู่ได้ยั่งยืนด้วยการมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง จำเป็นต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมภายใต้บริบทที่สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนภายในประเทศ ปัจจุบันงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านงานไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคมยุคดิจิทัล ทำให้งานด้านไฟฟ้าสื่อสารมิได้ถูกจำกัดวงเพียงแค่การสนทนาหรือส่งข้อมูลในระบบโครงข่ายเท่านั้น แต่ยังเกิดการเชื่อมโยงการใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าสื่อสารกับงานสาขาอื่นอีกมากมาย เช่น ระบบสมาร์ทกริด (smart grid) ในงานไฟฟ้ากำลัง และ การสื่อสัญญาณ (signaling) ในระบบขนส่งมวลชนหรือระบบราง เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่าการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างอุตสาหกรรมด้านงานไฟฟ้าสื่อสารยังมีช่องว่างสำหรับการงานวิจัยและพัฒนาอีกไม่น้อย การบรรยายนี้จะกล่าวถึงภาพรวมและมูลค่าของอุตสาหกรรมด้านไฟฟ้าสื่อสารภาคธุรกิจภายในประเทศ เปรียบเทียบกับงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นผลผลิตจากวงการวิชาการ เพื่อแสดงให้เห็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดเสริม อันอาจช่วยสร้างแรงกระตุ้นและจูงใจให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาควิชาการมากขึ้น รวมถึงอาจช่วยสร้างแรงบรรดาลใจให้นักวิชาการและนักวิจัยสามารถสร้างผลงานที่ตอบโจทย์และพร้อมใช้งานให้กับสังคมไทยในยุคดิจิทัลให้มากขึ้น

Biography:

อธิคม ฤกษบุตร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาย่อยอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า สาขา Optoelectronics จาก Florida Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาเอกสาขาโทรคมนาคมเชิงแสงจาก University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ซึ่งในอดีตเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งภาควิชา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยและรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีบทความตีพิมพ์ในวารสารและการประชุมวิชาการที่มี peer-review ทั้งระดับชาติและนานาชาติมากกว่า 120 บทความ มีความเชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีเส้นใยแก้ว การประมวลสัญญาณเชิงแสง ระบบสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในส่วนของคลื่นไมโครเวฟและเชิงแสง ฯลฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนอยู่เสมอ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นนายกสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) หรือ EEAAT (Electrical Engineering Academic Association (Thailand)) เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเชิงแสงของประเทศไทย หรือ Thailand Optics and Photonics Society (TOPS) เป็นประธาน IEEE Photonics Society (IPS) Thailand Chapter เป็นประธานคณะกรรมการวิชาการที่ 892 มาตรฐานเคเบิลเส้นใยนำแสง ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เกี่ยวกับเคเบิลเส้นใยนำแสงที่ใช้ภายในประเทศ นอกจากนี้ ปัจจุบันยังเป็นอนุกรรมการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ หลายแห่ง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สภาวิศวกร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ฯลฯ อีกทั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติเป็นจำนวนมาก

EECON41 keynote (22 Nov 61).pdf