คณะกรรมการ

กำหนดการการประชุมคณะกรรมการจัดการประชุม EECON

ครั้งที่ วันที่จัดการประชุม สถานที่

ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ

ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ

ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ

ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ

ครั้งที่ ๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวักอุบลราชธานี

คณะกรรมการจัดการประชุม

๑. คณะกรรมการสภาวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า

ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.เดชา วิไลรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.พินิจ เทพสาธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ธนวิชญ์ ชุลิกาวิทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒. สถาบันกรรมการสามัญ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผู้สนับสนุน

เตรียมพบกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ณ บูธจากบริษัทต่างๆ ในงาน EECON-41

ติดต่อเรา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

๒๔๑๐/๒ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๘๕ ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

อีเมล์: eecon41@ubu.ac.th Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/EECON41/

โทรศัพท์: ๐-๔๕๓๕-๓๓๓๐ โทรสาร: ๐-๔๕๓๕-๓๓๓๓