กำหนดการสำคัญ

หมดเขตรับบทความ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑

๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ขยายเวลาครั้งสุดท้าย)

แจ้งผลการพิจารณาบทความ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Camera Ready) ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนของผู้นำเสนอบทความ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้า ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

การนำเสนอบทความ ๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

Call For Papers

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Conference หรือ EECON) เป็นการประชุมทางวิชาการระดับชาติที่มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับใน ระดับสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย รวมถึงวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านงานวิจัยระหว่างกัน การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้านี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดการประชุม วิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสภาวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้แทนจากสถาบันกรรมการสามัญ ผู้แทนจากสถาบันกรรมการสมทบ และคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมจากสถาบันที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพใน แต่ละปี

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้นับเป็นครั้งที่ ๔๑ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลัก ภายใต้ธีมของงานที่ว่า "วิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม" โดยการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าในครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นงานระดับชาติ และระดับสากล อีกทั้งจะมีนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ มาร่วมแสดงผลงานวิจัย เพื่อสร้างประโยชน์ต่อวงการการศึกษา เพื่อวงการอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ของประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป

สาขาของบทความ

  • ไฟฟ้ากําลัง (PW)
  • การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DS)
  • อิเล็กทรอนิกส์กําลัง (PE)
  • โฟโตนิกส์ (PH)
  • ไฟฟ้าสื่อสาร (CM)
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์ (BE)
  • ระบบควบคุมและการวัดคุม (CT)
  • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CP)
  • อิเล็กทรอนิกส์ (EL)
  • งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า (GN)


CallForPapers20170915.pdf

ผู้สนับสนุน

เตรียมพบกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ณ บูธจากบริษัทต่างๆ ในงาน EECON-41

ติดต่อเรา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

๒๔๑๐/๒ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๘๕ ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

อีเมล์: eecon41@ubu.ac.th Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/EECON41/

โทรศัพท์: ๐-๔๕๓๕-๓๓๓๐ โทรสาร: ๐-๔๕๓๕-๓๓๓๓