กําหนดการสําคัญ

หมดเขตรับบทความ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑

๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ขยายเวลาครั้งสุดท้าย)

แจ้งผลการพิจารณาบทความ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Camera Ready) ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนของผู้นำเสนอบทความ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้า ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

การนำเสนอบทความ ๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศกำหนดการและตารางการนำเสนอตรวจสอบที่นี่


  • Update โปรแกรมการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 41 สามารถเข้าถึงได้ที่นี่ Link (แก้ไข 30 ตุลาคม 2561 เวลา 15.05 น.)

(EECON-41 Full Program & Session's Papers)

  • ข้อแนะนำสำหรับการนำเสนอแบบปากเปล่า (Presenter Checklist) สามารถเข้าถึงได้ที่นี่ Link

ผู้สนับสนุน

เตรียมพบกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ณ บูธจากบริษัทต่างๆ ในงาน EECON-41

ติดต่อเรา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

๒๔๑๐/๒ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๘๕ ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

อีเมล์: eecon41@ubu.ac.th Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/EECON41/

โทรศัพท์: ๐-๔๕๓๕-๓๓๓๐ โทรสาร: ๐-๔๕๓๕-๓๓๓๓